Gigabyte z690 UD

Gigabyte z690 UD

2022-03-09

Hackintosh-Gigabyte-z690-UD-DDR4-OpenCore

OpenCore 0.7.7 EFI Folder + OpenCore 0.7.8 EFI Folder

同类内容
Gigabyte Z77P D3  E3 1230 V2 RX 560D
Gigabyte Z390 Gaming X i5 9600K RX 590