GA Z270 HD3

GA-Z270-HD3-Hackintosh

  • CPU: i7 7700K
  • GPU: RX 570 4GB
  • Wireless: BCM94360CD2
  • SMBIOS: iMac 18,3
黑苹果EFI大全,免费分享黑苹果EFI大全,收集于开源渠道分享,如果有分享,请来信到maceficom@163.com,我们会添加到黑苹果EFI大全中。